Torus wordmark logo
Torus Prototype

Prototype Feedback for Payton's Pie

Payton's Pie

Gary Payton x Georgia Pie
Hybrid 50:50